รับตรง โครงการเด็กดีต้องมีที่เรียน ม.อุบลฯ 2557

UploadImage

โครงการเด็กดีต้องมีที่เรียน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปีการศึกษา 2557


รับจํานวน 180 คน


คุณสมบัติ
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือ สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-  เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา เป็นผู้เสียสละ ขยัน ช่วยเหลือผู้ปกครอง/สังคม และเคยเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
รับสมัคร                                              21 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบทางวิชาการ 10 มีนาคม 2557
สอบสัมภาษณ์                                           12 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                   13 มีนาคม 2557
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา                                   13 มีนาคม - 3 เมษายน 2557ที่มา : http://www.entry.ubu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments