รับตรง โครงการช้างเผือก ทั่วประเทศ ม.บูรพา 2557

UploadImage

รับตรง โครงการความสามารถพิเศษ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(โครงการช้างเผือก) ทั่วประเทศ
ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557รับจำนวน 160 คน
คุณสมบัติ
- กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
- GPAX) 5 ภาคเรียน 3.00 ขึ้นไป
- GPA กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 3.00 ขึ้นไป
คุณสมบัติพิเศษ
 มีความสามารถในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ โดยต้องได้รับเกรด 4 ใน รายวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (5 ภาคเรียน) อย่างน้อย 1 รายวิชา หรือผ่านการเข้าร่วมอบรมค่ายโอลิมปิก สอวน. หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค หรือระดับประเทศ

กำหนดการ

UploadImage

 
เข้าสู่ระบบการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต คลิกที่นี่  ที่มา : http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments