รับตรง ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมฯ หุ่นยนต์ พระนครเหนือ 57

UploadImage
รับตรง วิธีพิเศษ
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ดังนี้
    1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่่ำกว่า 2.75
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ ากว่า 2.50
3.ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.75
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี)
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_PrakatRapsamak.html

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,751 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 02 พฤศจิกายน 56 เวลา 14:54:59 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ