รับตรง ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมฯ หุ่นยนต์ พระนครเหนือ 57

UploadImage
รับตรง วิธีพิเศษ
สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) (ไม่รับสอบเทียบ ม.3)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ระดับปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ดังนี้
    1. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 2.50 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    2. คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ ากว่า 3.00 ส าหรับผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรที่ไม่ตรงตามข้อ 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่่ำกว่า 2.75
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ ากว่า 2.50
3.ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี/เทียบโอน 3 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี)
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.75
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี)
- กำลังศึกษาภาคเรียนสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) นับถึงภาคเรียนที่ 1/2556 ไม่ต่ำกว่า 2.50

4.จะต้องเป็นผู้ที่ลงแข่งขันหรือร่วมทีมแข่งขันหุ่นยนต์ที่เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย(รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :http://www.admission.kmutnb.ac.th/page_PrakatRapsamak.html

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments