รับตรง 5 โครงการ ม.บูรพา 2557

UploadImage


โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีการลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยบูรพา (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

โครงการเพชรตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก หรือมีภูมลิําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน หรือบิดา-มารดามีภูมิลําเนาตามสําเนาทะเบียนบ้าน
อยู่ใน 12 จังหวัด ดังต่อไปนี้จันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราดสระแก้ว
สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 3.00

โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (รอบ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด
ภาคตะวันออก ดังต่อไปนี้จังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรีระยอง นครนายก ปราจีนบุรีตราด
สระแก้ว สมุทรปราการ ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.50

โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทวประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557
คุณสมบติ
- เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาในระบบโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน
รัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี-ขับร้อง นาฏศิลป์
หรือศิลปกรรม ที่สร้างชื่อเสียงเกียรติภูมิให้กับตนเอง ในระดับโรงเรียน อําเภอ จังหวัด เขต ภาค
ประเทศ หรือ นานาชาติ
- GPAX ไม่ต่ํากว่า 2.00

กำหนดการ

UploadImage

ที่มา :  http://regservice.buu.ac.th/

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments