ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการ โควตาเรียนดีชนบท ม.อุบลฯ 2557


UploadImage

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสาร
โควตาเรียนดีชนบท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอขยายเวลารับสมัครโควตาเรียนดีชนบท ประจำปีการศึกษา 2557
       1.ขยายเวลารับสมัคร จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556
       2. ขยายเวลาชำระเงิน จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2556
       3. หมดเขตการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2556
       4. หมดเขตการส่งเอกสารด้วยตนเอง วันที่ 28 สิงหาคม 2556 (เวลาราชการเท่านั้น)

 


ที่มา: http://www.entry.ubu.ac.th/

Comments