Update รับตรง (แบบพิเศษ)จุฬาฯ 2557 เพิ่ม 9 โครงการ


UploadImage
การสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 180 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
รับสมัคร                                                             25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          12-13 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                                 19-21 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                       3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                     12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                            20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                           25 ธ.ค. 2556

--------------------------------------------------------

 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 12 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00

กำหนดการ
รับสมัคร                                                      25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก        11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                           19-20 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                              12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                     20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                   25 ธ.ค. 2556 --------------------------------------------------------


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

กำหนดการ
รับสมัคร                                                          25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก           11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                              19-20 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                    3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                  12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                         20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                       25 ธ.ค. 2556


  --------------------------------------------------------


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 16 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 1.50
- มีความสนใจและสามารถทางด้านดนตรี ไทย หรือ สากล

กำหนดการ
รับสมัคร                                                          25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก            11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                              19-20 ต.ค. 2556
ประกาศผลสอบข้อเขียน                                      1 พ.ย. 2556
สอบวิชาเฉพาะ                                           14-17 พ.ย. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                     3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                    12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                          20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                        25 ธ.ค. 2556


--------------------------------------------------------


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรตรุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 25 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
- GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00


กำหนดการ
รับสมัคร                                                         25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                             19-20 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                 12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                        20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                       25 ธ.ค. 2556

--------------------------------------------------------
 


โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศสาตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องมีประวิติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬา (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)กำหนดการ
รับสมัคร                                                         25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                             19-20 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                 12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                        20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                       25 ธ.ค. 2556

 

--------------------------------------------------------


 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 5 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ใน 5 จังหวัดที่กำหนด
(รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX 4 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ 2.75
- เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่มรากำหนด อย่างน้อย 1 ปีกำหนดการ
รับสมัคร                                                         25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                             19-20 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                 12 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                        20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                       25 ธ.ค. 2556

--------------------------------------------------------


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 98 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

- เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นในด้านกีฬา (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- ต้องมีประวิติผลงานและความสามารถทางด้านกีฬา (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)
- GPAX 4 หรือ 6 ภาคเรียน ตามแต่ละสาขากำหนด

UploadImage

กำหนดการ
รับสมัคร                                                                              25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก                                11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                                                  19-21 ต.ค. 2556

ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถด้านกีฬา                  3 ธ.ค. 2556
ทดสอบความสามารถด้านกีฬา                                          14-17 ธ.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                                              20 ธ.ค. 2556
รายงานตัว                                                                       25 ธ.ค. 2556

 

--------------------------------------------------------
 

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

รับจำนวน 23 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

- มีประวัติ ผลงาน และความสามารถพิเศษด้านศิลปะอย่างต่อเนื่อง (รายระเอียดตามไฟล์เเนบ)


กำหนดการ
รับสมัคร                                                         25 ก.ค. - 8 ส.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก          11 ก.ย. 2556
สอบข้อเขียน                                             19-23 ต.ค. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                   3 ธ.ค. 2556
สอบสัมภาษณ์                                                 22 พ.ย. 2556
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                        26
พ.ย. 2556
รายงานตัว                                                      28 พ.ย. 2556

--------------------------------------------------------


ที่มา : http://www.admissions.chula.ac.th/chulasp54.html

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว :

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 59,517 คน เขียนข่าวโดย : ธนดล วิมาลัย เมื่อวันที่ : 03 กรกฎาคม 56 เวลา 10:43:19 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ