โรงเรียนนายร้อยตํารวจ เปิดรับบัณฑิตศึกษา สาขานิติวิทยาศาสตร์

UploadImage

คณะนิติวิทยาศาสตร  โรงเรียนนายรอยตํารวจจะดําเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖     มีรายละเอียดดังตอไปนี้.-
 
๑. จํานวนที่รับ
 
   รับจากบุคคลทั่วไป เพศชาย/หญิง  จํานวน  30 คน
 
๒. พื้นความรูและคุณสมบัติของผูสมัคร  
 
๒.๑ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตรทุกสาขาวิชา   หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร สาขารัฐศาสตร หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร  

๒.๒ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรม ไมนอยกวา ๒ ป

๒.๓ ผูสมัครเขาศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากขอ ๒.๑ และ ๒.๒  จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๒.๔ มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศโรงเรียนนายรอยตํารวจ 

3. ผูไมมีสิทธิสมัครเขาเปนบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ผูไมมีคุณสมบัติและลักษณะตามที่ระบุไวในขอ 2
 
4. วิธีการสมัคร  
 
๔.๑  สมัครทางอินเทอรเน็ตทางเว็บไซต www.rpca-admission.com เทานั้น โดยรับสมัครตั้งแตวันนี้ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  ยกเวน วันสุดทายที่รับสมัครวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ จะรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. 

๔.๒  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  ๑,๒๓๐.- บาท หนึ่งพันสองรอยสามสิบบาทถวน แบงเปน
 
-คาธรรมเนียมการสอบ จํานวน  ๑,๒๐๐.- บาท  
-คาธรรมเนียมธนาคาร และคาบริการทางอินเทอรเน็ต  จํานวน  ๓๐.-  บาท 
ในอัตราเดียวกันทั่วประเทศ
         
การชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ดําเนินการโดยนําแบบฟอรมการชําระ
เงินไปชําระเงินผานเคานเตอรที่ธนาคารกรุงไทย  ทุกสาขาทั่วประเทศ  ภายในวัน  และเวลาทําการของสาขานั้นๆ  

ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ  เมื่อผูสมัครสอบไดชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัคร
สอบแลว และจะไมคืน เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  ผูสมัครสอบที่ชําระเงินแลว  สามารถตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  สถานที่สอบ  และพิมพบัตรประจําตัวผูเขาสอบฉบับสมบูรณ  ซึ่งจะมีการระบุเลขลําดับสมัคร  และรหัสประจําตัวสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpcaadmission.com   ไดตั้งแตวันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๕๖  เปนตนไป

๕. การดาวนโหลดระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
 
       ผูสมัครสอบทางอินเทอรเน็ตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว  สามารถเขามา Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบ  ไดที่เว็บไซต  www.rpca-admission.com หลังจากวันที่ไดชําระเงินไปแลว ๒ วันทําการ หากชําระเงินแลวแตไมสามารถ Download ระเบียบการทั่วไปและแนวขอสอบได สามารถโทรศัพทสอบถามไดที่  ๐ ๓๔๓๑ ๑๑๑๐

๖. หลักฐานที่ใชการสมัครสอบทางอินเทอรเน็ต

ผูสมัครสอบตองเตรียมไฟลรูปถายครึ่งตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวน  แตงกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ ถายไวไมเกิน  ๓ เดือน ขนาด ๑๐๐ Kb. ประภทของไฟลเปน .JPG หรือ .GIF เพื่อใชประกอบในการสมัครสอบ หากรูปถายไมถูกตองอาจสงผลตอการตรวจสอบตัวบุคคลในการเขาสอบและกรรมการคุมสอบอาจไมอนุญาตใหเขาสอบ  จะถือเปนความบกพรองของผูสมัครสอบเอง  และจะอางวาระบบรับสมัครสอบไดทําการรับสมัครไวแลวไมได

๗. หลักฐานที่ตองนํามาในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

๗.๑  บัตรประจําตัวสอบที่ปรากฏรูปถายของผูสมัครสอบ  ระบุเลขลําดับสมัคร  รหัสประจําตัวสอบ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปเกิด  เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน และลงลายมือชื่อ  จึงจะถือวาสมบูรณ  

๗.๒ บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให โดยมีรูปถายของผูสมัครสอบติดอยู และมีตราหนวยงานราชการที่เกี่ยวของประทับรับรอง  

ข้อมูลอื่น ๆ 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10,573 คน เขียนข่าวโดย : ศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ เมื่อวันที่ : 30 เมษายน 56 เวลา 11:28:15 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
คำค้นหา
7 วิชาสามัญ ,อาเซียน admission 55 , clearing house , gat pat 55 , กสพท ,asean การศึกษากับ ASEAN , การศึกษาไทย ประชาคมอาเซียน ข่าวการศึกษา , ค่าย , เคลียรริ่งเฮาส์ ประวัติอาเซียน โควต้า มช , จุฬา , ทุนการศึกษา , เพชรยอดมงกุฎ , แพทย์ , ม.ขอนแก่น , ม.ทักษิณ , ม.เทคโนโลยีสุรนารี , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.นเรศวร , ม.พะเยา , ม.แม่ฟ้าหลวง 55 , ม.รังสิต 55 , ม.ศิลปากร , ม.อุบล , มข ,โรงเรียน , มช , มมส 55 , มศว , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มอ , แม่ฟ้าหลวง , รับตรง , รับตรง เกษตรศาสตร์ 55 , รับตรง มช , รับตรงศิลปากร , ราชมงคลธัญบุรีรับตรง55 ,AEC เรียนต่อ , เลื่อนเปิดเทอม , เลื่อนรับตรง , วันพ่อแห่งชาติ , เว็บไซต์โรงเรียน , สทศ , สทศ 7 วิชา , สวนสุนันทา 55 , สอท , ความคิดสร้างสรรค์ , สอบตรง 55 , อ.วิริยะ , แอดมิชชั่น , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ