รับตรง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 56

UploadImage


 
รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาไทยเข้าศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดยวิธีรับตรง ประจ าปีการศึกษา 2556

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย
- มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะวิชาภาษาไทยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- มีผลการสอบ O-net และ GAT

ค่าสมัครสอบ 400 บาท

กำหนดการ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 19 เมษายน 2556
สอบข้อเขียน 23 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์ 23 เมษายน 2556
ประกาศผลผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก  30 เมษายน 2556
เอกสารประกอบข่าว

Comments