ประกาศแล้ว ! ผลสอบแพทย์กสพท. ปีการศึกษา 2556.


UploadImage

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2556


 
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระบบรับตรง ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
เพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาใหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2556

 
  เลขประจำตัวประชาชน:  (ใส่ตัวเลขติดกัน 13 หลัก)
   

- ประกาศกสพท.ฉบับที่ 8 เรื่องคะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 
ประกาศผลคะแนนการสอบ กสพท ปีการศึกษา 2556 

   
ประกาศกสพท.ฉบับที่ 7 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   ตรวจร่างกายฯ ปีการศึกษา 2556 

 
ประกาศกสพท.ฉบับที่ 6 เรื่องสถิติการสอบวิชาการ 7 วิชา ปีการศึกษา 2556 

Comments