วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับนักศึกษาหลักสุตรนานาชาติ ป.ตรี 5 หลักสูตร

UploadImage

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๕ หลักสูตร
 
•    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ ๒๕ คน
      
•    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์  วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี  รับ ๑๐ คน  
 
•    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  รับ ๓๐ คน   
 
•    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์  รับ ๒๕ คน  
 
•    และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับ ๑๐ คน   
 
     ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร ๐๕๓ – ๙๔๒๖๐๖ – ๗

หรือทาง www.cmuic.cmu.ac.th

Comments