หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556


หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กสพท.2556กำหนดการ

รับสมัคร                                                             1-31 สิงหาคม 2555
สอบวิชาเฉพาะ                                                   10 พฤศจิกายน 2555
สอบวิชาการ 7 วิชา                                              5-6 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบสัมภาษณ์                                                     22-26 19 กุมภาพันธ์ 2556
สอบ O-NET                                                       ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศ O-NET                                                  ตาม สทศ.กำหนด
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย ของ กสพม.                  มีนาคม 2556


ค่าสมัคร : 700 บาท 


คุณสมบัติ

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือหลักสูตรเทียบเท่าซึ่งรองรับโดย กระทรวงศึกษาธิการหรือ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม. 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน 2556 
- ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ ยกเว้นได้ลาออกก่อน 15 สิงหาคม 2555 และผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับอุดทศึกษาใรปีการศึกษา 2555
สามารภ Download รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments