รับตรง โครงการผลิตแพทย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอ. 56โครงการผลิตแพทย์เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ม.สงขลานครินทร์ 2556


 มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์และกระทรวงสาธารณสุขได้จัดให้มีโครงการผลิตแพทย์ เพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติ

กลุ่มที่ 1 รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สัญชาติไทย
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ปฏิบัติงานใรโรงพยาบาลหรือส่วนราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส ไม่น้อยกว่า 2 ปี


 
กลุ่มที่ 2  รับจากนักเรียนที่ กำลักศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในจังหวัด ปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส  จังหวัดละ 4 คน
- สัญชาติไทย
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี


 
กลุ่มที่ 3  รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ  จำนวน 5 คน
- สัญชาติไทย
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา  และนราธิวาส
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
- ผู้ปกครองต้องมีภูมิลำเนาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ต้องศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า 6 ปีกำหนดการ

รับสมัคร                                                      1-31 กรกฎาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                            20 สิงหาคม 2555
สอบวัดพื้อนฐาน ที่จังหวัด                             8-9 กันยายน 2555
สอบตรง ที่ มอ.                                            17-18 พฤษจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                              ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา            ธันวาคม 2555

รายระเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จาก ไฟล์แนบด้านล่างครับ

ที่มา : http://www.entrance.psu.ac.th/

Comments