มจธ. รับสมัครนักศึกษา โครงการ Active Recruitment

 รับสมัครนักศึกษาในโครงการ Active Recruitment
                 

                      รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์หรือประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีการศึกษา 2555 ทั้งในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติวิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
                             พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และผลการเรียน ผู้ผ่านเกณฑ์การพิจาณาจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อสอบสัมภาษณ์ และจะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกโดยตรงหลังจากการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 2 สัปดาห์


การสมัครเข้าศึกษา
ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาแฟ้มสะสมผลงานพร้อมประวัติส่วนตัว และเอกสารรับรองผลการเรียน (ทางภาควิชาฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารใดๆ ที่นักเรียนส่งมา) มายังภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยตรงผ่านทางไปรษยณีย์ไทย โดยจ่าหน้าซองถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี “โครงการ Active Recruitment” 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

ผู้ที่ได้รับการติดต่อให้เข้าสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารต้นฉบับมาให้กรรมการพิจารณาในวันสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาโครงการ Active Recruitment ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากนักศึกษาได้รับการคัดเลือกแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2555 หรือมีผู้ผ่านการคัดเลือกครบตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครก่อนจะได้รับสิทธิ์พิจารณาก่อน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณนงเยาว์ จำปาหอม โทร. 02-470-9388


ที่มา : http://cpe.kmutt.ac.th/index.php?id=375

Comments