สวนสุนันทาจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่4

UploadImage

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่4 "ASEAN  Teacher's  Education  Standardization"  ในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากพระราชอุทยาน สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2555
 
          เนื่องในในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครบรอบ75 ปีในปี พศ. 2555 นี้ จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 ขึ้นในหัวข้อ “ASEAN Teacher’s Education Standardization” มาตรฐานฝึกหัดครูอาเซียนเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์การศึกษาอาเซียน และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพ
 

 
รายละเอียดโครงการ http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-V38Lv20127310654.pdf

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-Npd0M2012731072.pdf

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ http://www.ssru.ac.th/UserFiles/File/07_2555/DVIEW-MrXTP20127310710.pdfสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 160 117480 โทรสาร 02 160 1177

Comments