รับตรง แพทย์ จุฬาฯ 56

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับตรง  หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต 2556ประกอบไปด้วย 4 โครงการคือ
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธ ารณสุข
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ


คุณสมบัติ

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
- อยู่ในพื้นที่การสมัคร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา แลันครปฐม ไม่น้อยกว่า 1 ปี
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
- อยู่ในพื้นที่การสมัคร 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จัทรบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุทยา แลันครปฐม ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้น จ.พระนครศรีอยุทยา ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีวะวิทยา)
- เป็นนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับชาติ วิชาชีววิทยาของ สอวน. เเละได้รับเกียรติบัตร
- เข้าโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้น ม.ปลาย
4. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับแพทย์ทหารอากาศ
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จดารศึกษา ชัน ม.6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
- ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันศึกษาของรัฐ(ยกเว้นลาออกก่อน 15 ส.ค. 55)กำหนดการ
รับสมัคร                                                             15-31 ส.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ                                   2 ต.ค. 2555
สอบ GAT,PAT1,PAT2                                        ต.ค. 2555(ตามประกาศของ สทศ.)
สอบวิชาเฉพาะทางการเเพทย์กับ กสพท.               (ตามประกาศของ กสพท.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทย์สอบสัมภาษณ์                     ขึ้นอยู่กับการแระกาศคะแนน GAT/PAT และผลทดสอบวิชาเฉพาะ กสพท.
สอบสัมภาษณ์                                                     1-2สัปดาห์หลังจากประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทย์สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าการรับการศึกษา              ภายในเดือน ม.ค. 2556
รายงานตัว                                                           ภายในเดือน ม.ค. 2556
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ Download ได้จากไล์แนบด้านล่างครับ

Comments