เช็คคะแนนสูง - ต่ำ ปี 50-55 ก่อนสอบตรงแพทย์ มข.

UploadImage

คะแนนสูง-ต่ำ ในการสอบเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
รับตรงโดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์  รับตรงโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(โควต้า)
และรับตรงโดย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
ประจำปีการศึกษา 2550 - 2555

 
โครงการ
2550 2551 2552 2553 2554 2555
สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ สูง ต่ำ
MDX  รับตรงโดยคณะแพทย์ - - 77.90 64.90 68.70 60.00 79.60 62.90 75 61.5 80.20 61.7
รหัส    001 รับตรง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 79.5 75.5 69.22 65. 15 69.95 62.35 77.92 73.01 79.51 70.14 83.15 69.21
MD02 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สกอ) 
รพ. ศรีนครินทร์
69.35 65.75 63.825 59.65 71.50 57.00 78.70 60.20 75.20 58.5 76.10 58.40
MD03 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.ขอนแก่น
64.85 63.75 61.775 56.25 62.85 57.70 79.25 66.25 62.20 53.30 75.00 59.80
MD04 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
64.1 63.475 60.775 55.90 61.95 55.55 70.45 65.10 61.70 55.60 63.30 55.90
MD05 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.อุดรธานี
64.5 64.0 61.75 55.00 61.35 55.15 69.85 64.30 57.90 55.50 59.70 56.90
MD11 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ 
รพ.มหาสารคาม
- - - - - - 67.60 63.65 55.60 53.4 59.10 54.80
MD06 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.ศรีนครินทร์
62.82 61.0 50.75 50.27 69.64 52.51 69.60 51.40 66.80 50.10 66.30 50.60
MD07 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.ขอนแก่น
63.52 53.5 52.47 50.0 60.75 55.92 69.40 51.40 55.20 50.10 64.80 50.30
MD08 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.สรรพสิทธิประสงค์  อุบลราชธานี
60.35 59.8 80.87 50.7 57.35 52.2 67.95 53.95 58.60 51.10 56.90 52.80
MD09 โครงการกระจายแพทย์ (ODOD) 
รพ.อุดรธานี
62.17 54.6 52.9 52.15 62.58 55.34 69.25 54.95 60.80 50.20 60.50 53.70
กสพท.  รับตรงโดย กสพท. 60.82 66.71 57.11 56.48 59.24 55.38 65.48 58.70 65.00 60.35 60.96 56.72
DTX โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เพื่อศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น - - - - - - 62.60 53.30 63.10 56.10 66.40 54.50
 

Comments