รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

                                                   UploadImage

       การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (TESOL) (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555

       สมัครด้วยตนเอง   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th   และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา  ศิลปะและสังคม  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท
                  
       สมัครทางไปรษณีย์   ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th  และส่งใบสมัครและเอกสารการสมัครสอบพร้อมแนบธนาณัติ สั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนาม คุณอนุสรา  วิทย์ชำนาญ  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40002  (วงเล็บมุมซอง สมัครสอบสาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) ค่าสมัครสอบคัดเลือกทางไปรษณีย์ คนละ  550 บาท


          การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2555
สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครที่  http://ednet.kku.ac.th   และสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มวิชาการศึกษาด้านภาษา  ศิลปะและสังคม  ชั้น  3  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) ค่าสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท

Comments