รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ประจำปี 2555

UploadImage
 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก รอบสอบคัดเลือก และรอบแอดมิชชั่นกลาง สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ www.dusit.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 54 – 20 เมษายน 55


ปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบคัดเลือก)


วันที่ กิจกรรม สถานที่ /สิ่งที่ต้องดำเนินการ
19 ธ.ค. 2554-15 ม.ค. 2555 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 รอบคัดเลือก  รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.dusit.ac.th และพิมพ์ใบสมัครสอบ นำไปชำระเงินค่าสมัครฯ ได้ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงเทพฯ หรือ กองคลัง อาคาร 2  ชั้น 1
(มรภ.สวนดุสิต) ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2555  ก่อนเวลา 15.00 น.
18  ม.ค. 2555
12.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบฯ ทักษะภาษาอังกฤษ  และเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบคัดเลือก โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องสอบ ทางเว็บไซค์ www.dusit.ac.th  หรือจาก บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3  ชั้น 1
21 ม.ค. 2555
8.00-12.00 น.
รายงานตัวเฉพาะผู้สมัครรอบคัดเลือก ความสามารถทางด้านกีฬา  ดนตรี  นาฏศิลป์ ทดสอบความสามารถด้านกีฬา  ดนตรี นาฏศิลป์ อาคารพลศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (เฉพาะความสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์)
22 ม.ค. 2555
08.30-10.00 น.
ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู เฉพาะผู้ที่สมัครสอบในสาขาการศึกษาปฐมวัย และในสาขาการประถมศึกษา เท่านั้น ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้
10.30-12.00 น. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (SDU-TEST) กำหนดให้ทดสอบทุกหลักสูตร ห้องสอบ และสถานที่สอบตามประกาศที่แจ้งไว้
13.00-15.00 น. สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 สถานที่สอบสัมภาษณ์ ตามประกาศที่แจ้งไว้ บอร์ดติดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3 ชั้น 1
26 ม.ค. 2555
18.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว-มอบตัว เข้าศึกษาประจำปีการศึกษา2555 ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือจากบอร์ดประกาศรายชื่อ หน้าอาคาร 3
ชั้น 1
28-29 ม.ค. 2555
09.00-15.00 น.
ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ หอประชุมรักตะกนิษฐ ในมหาวิทยาลัย
28 ม.ค.-3 ก.พ. 2555
09.00-16.00 น.
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท ณ กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 (มรภ.สวนดุสิต) หรือ ชำระผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา,
ธ.กรุงเทพฯ ทุกสาขา 
30 ม.ค.-3 ก.พ. 2555 บันทึกประวัติส่วนตัว   ผ่านทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้ารายงานตัวนักศึกษา ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
3-4 ก.พ. 2555 รายงานตัวนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจำนวน)
อาคารพลศึกษา ในมหาวิทยาลัย
 23 เม.ย.-25 พ.ค. 2555 เรียนทักษะภาษาอังกฤษ และจริยศาสตร์ โปรดตรวจสอบรายชื่อ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
 1-10 มิ.ย. 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ โปรดตรวจสอบ  สถานที่ในการจัดปฐมนิเทศ ทางเว็บไซต์ www.dusit.ac.th
11 มิ.ย. 2555 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

โดยศูนย์ข่าวการศึกษาไทย (ENN) 23 ธ.ค. 54

Comments