23 ทุน ร.ร.อำนวยศิลป์

 โรงเรียนอำนวยศิลป์ อินเตอร์ พญาไท กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นป.1-ป.6, ม.1 และม.4 ภาคการศึกษา.. ประจำปีการศึกษา 2552 รวม 23 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยพิจารณามอบทุนต่อเนื่องให้กับนักเรียนที่สามารถรักษาระดับผลการเรียนที่ดีในแต่ละปีการศึกษา
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ทุนอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 150,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 6 ปี มูลค่าทุนละ 900,000 บาท
-ทุนส่งเสริมการศึกษาระบบสองภาษาประเภท 1 จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 90,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี มูลค่าทุนละ 540,000 บาท
-ทุนส่งเสริมการศึกษาระบบสองภาษาประเภท 2 จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 45,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี มูลค่าทุนละ 270,000 บาท
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
-ทุนอำนวยศิลป์มูลนิธิ ครูจิตร-ครูเอิบ ทังสุบุตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 70,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี มูลค่าทุนละ 210,000 บาท
-ทุนส่งเสริมการศึกษาระบบสองภาษาประเภท 3 จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปี ระยะเวลา 3 ปี มูลค่าทุนละ 90,000 บาท
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1.จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 สำหรับผู้สอบชิงทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 สำหรับผู้สอบชิงทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.มีผลการเรียนทุกรายวิชารวม 3 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือ 3.0 จากโรงเรียนเดิม
4.ผ่านการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าโรงเรียนอำนวยศิลป์ และคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ปี 2552
5.มีความประพฤติดี และมีหลักฐานการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
กำหนดสอบ
-กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งชิงทุนการศึกษา ณ โรงเรียนอำนวยศิลป์ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30–15.30 น. นักเรียนจะต้องสอบ 5 รายวิชา ดังนี้ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิชาสังคม ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
-ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และเริ่มสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
ผู้สนใจสอบสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน www.amnuaysilpa.ac.th และยื่นใบสมัคร รูปถ่าย และหลักฐานการศึกษาด้วยตนเองที่ แผนกรับสมัคร อาคาร 1 ชั้นล่าง โรงเรียนอำนวยศิลป์ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2551

Comments