SCG แจก 40 ทุนเรียน ปวส.

บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด ในธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย (SCG) มอบทุนการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 40 ทุน ในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก และ สาขาธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง (ร้านค้าในเครือข่ายธุรกิจจัดจำหน่าย) โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดระยะการศึกษา (2 ปี) เงินช่วยเหลือค่าที่พักระหว่างเรียน เงินช่วยเหลือค่า เดินทางไป-กลับภูมิลำเนา และ สถานศึกษาตามโปรแกรม เบี้ยเลี้ยงช่วงฝึกปฏิบัติงานและชุดพนักงาน สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Download ใบสมัครได้ที่ www.scg.co.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Home Mart Call Center 0-2586-2222 รับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

Comments