ทุนโครงการประกายเพชร

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกมอบทุนการศึกษา “โครงการทุนประกายเพชร” แก่นักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาเยาวชนที่เหมาะสม เพื่อ

พัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2552
ลักษณะของทุนการศึกษา
1.เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน
2.เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาภาคปกติหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
3.เป็นทุนประเภทให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพัน
4.นักศึกษาจะได้รับทุนตั้งแต่เริ่มเข้าจนสำเร็จการศึกษา
5.ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
6.ได้รับค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าอุปกรณ์การศึกษา
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ได้รับทุนจะได้รับ
1.ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักสูตร
2.ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษาละ 5,000 บาท
3.ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรายปีตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
4.ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 6,500 บาท
เงื่อนไขการรับทุน
1.ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือการศึกษาของคณะที่เข้าศึกษา
2.ผลการเรียนขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยทุกภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 และสอบผ่านทุกวิชา
3.หากคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาใดต่ำกว่า 3.00 มหาวิทยาลัยจะงดให้ทุนการศึกษาจนกว่าจะทำคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ 3.00 ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป
เกณฑ์การคัดเลือก
1.พิจารณาจากผลการเรียน และผลงานจากแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) โดยคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
2.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อ 1 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัย
3.ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนประกายเพชร
4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

คณะ / สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย 9 คณะ 30 สาขาวิชา ได้แก่
1.คณะบัญชี
2.คณะบริหารธุรกิจ
3.คณะนิเทศศาสตร์
4.คณะนิติศาสตร์
5.คณะมนุษยศาสตร์
6.คณะเศรษฐศาสตร์
7.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.คณะศิลปกรรมศาสตร์
9.คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 6 สาขาวิชา ได้แก่
1.สาขาวิชาการตลาด
2.สาขาวิชานิเทศศาสตร์
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
4.สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
5.สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการและการจัดการ
6.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และมัตติมีเดีย


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.มีสัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (ถ้ามี) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
4.ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
5.มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
6.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
2.แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
3.หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครและระเบียบการใบสมัครให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสมัคร และค่าระเบียบการในการสมัครของมหาวิทยาลัย
การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โทร.0-2350-3500 ต่อ 1582 - 1585  

Comments