รับสมัคร ศิษย์ พระดาบส เรียนฟรี

โรงเรียนพระดาบส เปิดรับสมัคร ศิษย์ พระดาบส เรียนฟรี กินฟรี อยู่ฟรี เรียนสายช่างอาชีพ

มูลนิธิพระดาบส รับสมัครบุคคล อายุ 18-35 ปี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอาชีพ เข้าเรียนในวิชาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง การเกษตรพอเพียง ช่างไม้เครื่องเรือน และเคหบริบาล หลักสูตร 12 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีที่พัก อาหาร และค่าเล่าเรียนให้

ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ โรงเรียนพระดาบส เลขที่ 384-386 (ตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-7000, 0-2281-0377 ถึงวันที่ 14 มีนาคมนี้

Comments