รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 57
ทั่วประเทศ

UploadImage

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ก.ค. 2557

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

          1.  วท.บ.เคมี                                  จำนวน 50คน           
          2.  วท.บ.ชีววิทยา                            จำนวน 50 คน  
          3.  วท.บ.ฟิสิกส์                               จำนวน 10 คน  
          5.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(อิเล็กทรอนิกส์)  จำนวน 5  คน  
          6.  วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์(พลังงาน)          จำนวน 5  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

         1.       เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากทั่วประเทศ
         2.       มีสัญชาติไทย
         3.       ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4.       เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
         5.       ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนเป็นประจำ


หลักฐานการสมัคร

         1.   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)
         2.   ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
         3.   ค่าสมัคร 100 บาท (ชำระค่าสมัครด้วยตนเองภายในวันที่ 29 กรกฎาคม  2557)

การยื่นใบสมัคร
      1 ยื่นและชำระค่าสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

           2 ยื่นใบสมัครทางอีเมล์โดยแสกนใบสมัครและหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ ได้ทางอีเมล์Sci.Academic@gmail.com

         3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   คณะวิทยาศาสตร์  ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย  จ. มหาสารคาม 44150

สอบถามเพิ่มเติม 043754247 ,043754248, 043754333-40 ต่อ 1142,1155 

Comments