ม.บูรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต ป.ตรีใบที่ 2

ม.บูรพารับสมัครนศ.นิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ป.ตรีใบที่ 2

UploadImage


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ปริญญาตรีใบที่สอง

คุณสมบัติ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันเสาร์ อาทิตย์  ในเวลาราชการ

ใช้เวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา บรรยายโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็น Block Course - เรียนและสอบครั้งละ 2-4 วิชา

สามารถเข้าดูรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่  http://www.polsci-law.buu.ac.th/curriculum.php?curriculum_id=26***หลักสูตรผ่านการรับรองจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว****


ายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

Comments