ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 57

ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 57

UploadImage


ม.หอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี   ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ น่าเรียน อีกเพียบ !
 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน  8 คณะ  และอีก 2 วิทยาลัย ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ  3 สาขาวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาการตลาด  สาขาโลจิสจิกส์ คณะบัญชี สาขาบัญชี และวิทยาลัยผู้ประกอบการใหม่  โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ ผู้กำลังศึกษา  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมยื่นหลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป, หลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (ตัวจริงและสำเนา)สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน , Transcript สมัครและสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน (กรุณาแต่งกายสุภาพ)
 
นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดหลักสูตรใหม่ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ อีกหลายสาขา อาทิ คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ เปิดสาขา การจัดการธุรกิจการบิน และสาขาการจัดประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ (MICE) คณะ เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อรองรับ AEC  คณะนิเทศศาสตร์ มีการเปิดสาขาภาพยนตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสาขาการจัดการธุรกิจระบบราง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสาขาใหม่ ได้แก่สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองโลกธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นไปให้ผู้เข้าศึกษาได้รู้ลึก รู้จริง แบบครบวงจร นอกจากนักศึกษามาสมัครแล้ว ในช่วงนี้ นศ.จะได้รับไอแพดแอร์ และทุนการศึกษาอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง  กรุงเทพฯ   โทร.    02-697-6761-7 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.utcc.ac.th


Comments