โครงการ สอวน. ม.เกษตรฯ 2558

UploadImage


โครงการ สอวน.
สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2558

รับจำนวน 179 คน

คณะที่เปิดรับ
- คณะเกษตร
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเกษตร (กำแพงแสน)
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร (กำแพงแสน)
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กำแพงแสน)


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักเรียน สอวน. ที่ผ่านการอบรมค่าย 2 ของทุกมหาวิทยาลัย
**คณะอุตสาหกรรมเกษตร**
- มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลการทดสอบ 85 GAT, 71 PAT, 72 PAT 2 เฉลี่ยรวมทั้งสามวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

กำหนดการ

UploadImage


ที่มา : http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&sectionid=7&id=475


รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments