รับตรง หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร พระนครเหนือ 57

รับตรง หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตรและเครื่องจักรกลแปรรูปอาหารพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 57

UploadImage

 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอัตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรีเปิดสอนหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร (วิศวกรรมเครื่องกล+วิศวกรรมเกษตร) และเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร (วิศวกรรมเครื่องกล+วิศวกรรมอาหาร) โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. โดยได้รับคุณวุฒิ อสบ. (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)เมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ ในภาคอุตสหรรมทั่วไป อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้นที่ผ่านมาอัตราการได้งานของภาควิชา ร้อยละ 85% ทำงานในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 10 ทำงานในภาครัฐ ร้อยละ 5 ศึกษาต่อระบบัณฑิตศึกษา ทั้งใน และต่างประเทศโดยจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่ตั้งทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ภาควิชามีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอาหาร รวมทั้งสิ้น 12 ท่านตอนนี้ทำการรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม สาขาละ 30 คน ตามรายละเอียดด้านล่าง
http://www.admission.kmutnb.ac.th/ http://www.admission.kmutnb.ac.th/data_entrancesomtobatkmutnb_57-all.pdf
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : เครื่องจักรกลเกษตรhttps://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3/120980727929485
Line : tori1983
Phone : 0922549682 อาจารย์ ดร. ธัญญา


Comments