รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 2557-2558 วันนี้ถึง 7 ก.ค. 57

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล 2557-2558

UploadImage


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557-2558 รายละเอียดดังนี้
 
วันรับสมัคร: 25 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2557       
วันสอบ : 26 – 27 กรกฎาคม 2557
วันเปิดภาคเรียน : 15 กันยายน 2557
 
หลักสูตรที่เปิดสอน (International Undergraduate Programs)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.) 

- การออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
- การผลิตสื่อภาพยนตร์ (Film Production)
- การผลิตสื่อโทรทัศน์ (Television Production)
- การผลิตแอนิเมชั่น (Animation Production)
- สังคมศาสตร์ (Social Science)
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
- การเงิน (Finance)
- ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
- ระบบสารสนเทศ (Information System)
- การตลาด (Marketing)
- การจัดการการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)
- เคมี (Chemistry)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)
- ฟิสิกส์ (Physics)
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ENGINEERING : B.Eng.)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 
 
 
วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ เฉพาะช่วงเวลาเปิดรับสมัครเท่านั้น โดยเข้าไปที่ http://sky-p.mahidol.ac.th/
ทั้ง นี้ผู้สมัครในหลักสูตรบริหารธุรกิจ ยกเว้นสาขาการจัดการการบริการนานาชาติ ต้องเลือกอีกหนึ่งสาขาวิชานอกเหนือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ เป็นสาขาวิชาสำรอง ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่ได้รับการคัดเลือกในสาขาวิชาที่เลือกอันดับแรก วิทยาลัยฯ จะพิจารณาเลือกสาขาวิชาลำดับที่ สอง ให้แก่ผู้สมัคร 
 
การส่งเอกสารการสมัครสอบ โดย
1 ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่วิทยาลัยฯ 
ผู้ สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ ติดต่อยื่นเอกสารที่หน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 02-441-5090 ต่อ 1124, 1327 โทรสาร 02-441-0629 
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือ
 
2 ส่งเอกสารพร้อมค่าสมัครสอบทางไปรษณีย์ 
โอน เงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล” เลขที่บัญชี 333-208153-4 และส่งเอกสาร   การสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงิน มาที่
 
หน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์โดยถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
หมาย เหตุ ผู้สมัครที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่อหน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกภายใน 1 สัปดาห์ หลังส่งเอกสารเพื่อติดตามรับบัตรสอบ
 
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
1 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2 ใบประกาศนียบัตร (กรณีจบการศึกษาแล้ว)
  2.1 ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.2)
  2.2 ใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียน กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติ หรือ ประกาศนียบัตรของประเทศนั้นๆ กรณีจบจากต่างประเทศ
3 จดหมายรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน (ปพ.7-กรณีกำลังศึกษาอยู่)
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป สวมชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ต)
5 ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS หรือ SAT I มีอายุไม่เกิน 2 ปี (ถ้ามี-ยื่นโดยใช้ผลสอบฉบับจริง)
6 Recommendation letter จากอาจารย์ที่โรงเรียน 2 ท่าน
7 สำเนาทะเบียนบ้าน
8 สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ)
9 จดหมายรับรองการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีจบจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ)
10 ค่าสมัคร
 
ติดต่อสอบถามหน่วยรับสมัครและจัดสอบคัดเลือก 
โทร 02-441-5090 ต่อ 1124, 1327 
โทรสาร 02-441-0629 
อีเมล icdad@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th  


Comments