ขอดูกระดาษคำตอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ปี 2557 ได้แล้ว!!!

ขอดูกระดาษคำตอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ปี 2557 ได้แล้ว!!!

UploadImage


เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับ การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบในการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 และคำสั่งคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ที่ 4/2556 ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ ดังนี้

         1. ผู้เข้าสอบมีสิทธิ์รับบริการขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ด้วยตนเอง หรือผู้แทน โดยต้องยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตามแบบท้ายประกาศนี้ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน จนถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ที่ทำการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

        2. สถาบันฯ จะนัดหมายให้ผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบมาดูกระดาษคำตอบ ณ ที่ทำการของสถาบันฯ หรือสถานที่อื่นที่นัดหมาย โดยผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เพื่อขอรับบริการในวัน และเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย สถาบันฯ ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับบริการขอดูกระดาษคำตอบ

        3. การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบ สถาบันฯ จะอนุญาตให้เฉพาะผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบเข้าดูได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ถ้ามีผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการขอดูกระดาษคำตอบ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนมาแสดงด้วย ผู้เข้ารับบริการจะได้ดูกระดาษคำตอบของตนเองที่ทำการทดสอบไว้ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละวิชาที่ลงทะเบียนยื่นขอรับบริการ

       4. สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ เข้าไปในระหว่างการรับบริการดูกระดาษคำตอบ เว้นแต่บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนตัวจริง และบัตรนัดการรับบริการดูกระดาษคำตอบเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับบริการนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบและเกณฑ์การให้คะแนน ออกจากสถานที่ให้บริการดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด

       5. อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการดูกระดาษคำตอบ คิดรายวิชาละ 20 บาทต่อคน

***ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอดูคะแนนได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments