รับตรง ม.ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 2557

UploadImage

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภาคปกติ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2557


สาขาที่เปิดรับ
- เกษตรและชีวภาพ
- ศึกษาศาสตร
- มนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์
- วิทยาการจัดการ
-วิทยาศาสตร์

คุณสมบัติ
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือกําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า

กำหนดการ
รับสมัคร  16 เม.ย. 57 – 2 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  3 ก.ค. 57
สอบคัดเลือกข้อเขียน (ความรู้พื้นฐาน)  5 ก.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกข้อเขียน  7 ก.ค. 57
สอบสัมภาษณ์  9 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  15 ก.ค. 57
รายงานตัว  19 ก.ค. 57

ที่มา :  http://reg.chandra.ac.th/registrar/home.asp


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments