โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร ม.เกษตรศาสตร์ 2557

UploadImage

โควตาพิเศษ สำหรับบุตรเกษตรกร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 5 คน

คุณสมบัติ
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ หรือเทียบเท่า
- GPA วิทย์ คณิต อังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
- GPA กลุ่มวิชาอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 2.00
- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากําหนด
- เป็นบุตรตามกฎหมายของเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์หรือผู้ที่ร่วมหุ้นฟาร์มปศุสัตว์ในลักษณะห้างหุ้นส่วนจํากัดที่จดทะเบียนตามกฏหมายที่มีระยะเวลาของการประกอบกิจการและได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์นั้น ๆ ยินดีจะเป็นเครือข่ายฟาร์มและให้ความร่วมมือในการฝึกงานของนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กำหนดการ
สมัคร  24 – 30 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 2 พฤษภาคม 2557
สัมภาษณ์ 6 พฤษภาคม 2557
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2557


ที่มา :  http://www.kps.ku.ac.th/v5/index.php/2013-05-22-13-33-35/2013-07-15-13-48-11


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments