รับตรง เรียนดี และ ทุน อบต. คณะเกษตรฯ มข. 2557

UploadImage

รับตรง เรียนดี และทุน อบต. โดยวิธีพิเศษ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 30 คน

สาขาที่เปิดรับ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาการประมง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.60 (เรียนดี)
- GPAX 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ทุน อบต.)
- ใช้คะเเนน O-NET, GAT , PAT71 , PAT72


กำหนดการ
รับสมัคร ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์  26 มิ.ย. 2557
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 3 ก.ค. 2557


ที่มา : http://www.kku.ac.th/news/2014/April/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AF-%E0%B8%A1%E0%B8%82.-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A1.6-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95.%E0%B8%A0.phpComments