รับตรง โครงการรักษ์ครูภาษาไทย มข. 2557

UploadImage
รับตรง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
โครงการรักษ์ครูภาษาไทย
มหาวิทยาลัยขอนเเก่น
ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ หรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน และเป็นผู้มีความประพฤติสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ไม่มีพฤติกรรมอันทําให้เกิดความไขว้เขว หรือเสื่อมเสียต่อสังคม หรือต่อค่านิยมที่ดีงาม
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางภาษาไทย หรือการใช้ภาษาไทย หรืออื่นๆ ที่บูรณาการด้วยทักษะทางภาษาไทย ที่เข้าแข่งขันในระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ทักษะการพูด การเขียน การอ่าน การร้องการแสดงที่มีการสนทนา
- ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT5

กำหนดการ
รับสมัคร 8 เม.ย. - 5 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มิ.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 17 มิ.ย. 2557
รายงานตัว 21-23 ก.ค. 57

ที่มา : http://ednet.kku.ac.th/register/indexmanu3.php


สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments