รับตรง มอ. 57 (รอบใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ)

รับตรง มอ. 57 (รอบใช้คะแนน GAT PAT และ 7 วิชาสามัญ)

UploadImage


โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ ประจำปี การศึกษา 2557 โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบมีนาคม 2557) และวิชาสามัญ 7 วิชา (สอบมกราคม 2557) 
 
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 1 สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 2 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้น ผู้ใช้วุฒการศึกษาระดับ  ปวช. ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (รวม 6 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 
เปิดรับสมัคร 24-30 เมษายน 2557

UploadImage
***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments