รับตรง ม.ศรีปทุม 57 พร้อมทุนการศึกษา

ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบปกติ ปี 2557 พร้อมสิทธิพิเศษทุนการศึกษา ภายใน 31 พ.ค.57

UploadImage
UploadImage

 
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบปกติ ปี 2557 พร้อมสนับสนุนทุน การศึกษา ด้วยสิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม มอบโอกาสทางการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ในปี 2557 ด้วยสิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครที่ลงทะเบียนและชำระเงินเต็มจำนวน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท ซึ่งทุนการศึกษานี้ มอบเฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เท่านั้นสำหรับผู้กู้ กรอ.และ กยศ.ต่อเนื่อง ลงทะเบียน 4,000 บาท
ส่วนที่หลือชำระด้วยระบบกองทุน
 
ทั้งนี้ คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ได้แก่ Sripatum International Collegeได้แก่ Bachelor of Arts - International Business Communication, Bachelor of Arts - English and Chinese for Business Communication, Bachelor of Arts - Media and Marketing Communication, Bachelor of Arts - Airline Business **, Bachelor of Business Administration - International  Hospitality Management และ Bachelor of Business Administration – Logistics  and Supply Chain Management คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการจัดการโรงแรม, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว, สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา, สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด, สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก, สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และสาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. โดย สมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 10 ชั้น  4ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4 มือถือ 08 4751 2900-13 “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช กล่าวทิ้งท้าย”


Comments