รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 57

 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี 57

UploadImage

 
คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก 
 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 2. มีผลการสอบวัดความรู้ของสํานักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.00 
 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือเป็นโรคร้ายแรง 
 5. ส่วนสูง 150 เซ็นติเมตรขึ้นไป 
 6. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัมและไม่เกิน 70 กิโลกรัม
 
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่เว็บไซต์ http://bkkthon.ac.th/
 

***ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ

Comments