รับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 57

รับตรง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 57

UploadImage

 
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า-หลวง อย่างแท้จริง
1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.5 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
1.6 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.50
1.7ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตร ดังนี้
   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75หรือ
   - หลักฐานการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
 
สมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 ถึงวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7896Comments