รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ 57 รอบ 2

รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวะฯ ม.ธรรมศาสตร์ 57 รอบ 2

UploadImage


โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (รอบที่ 2)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  (รอบที่ 2) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้

A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน
A1.   ยื่นคะแนนมาตรฐานครบทั้ง 2 หมวดวิชา (กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 100 คะแนน)
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)
หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) หรือ
 A2.  ยื่นคะแนน 7 วิชาสามัญ(เกณฑ์ขั้นต่ำ 50 คะแนน)  วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์

B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อ Aผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด วันที่
รับสมัคร 1เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ
ทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
8พฤษภาคม  2557
สอบข้อเขียน (09.00 – 11.00 น.)
วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
9 พฤษภาคม  2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
12  พฤษภาคม  2557
สอบสัมภาษณ์ (09.00 - 12.00 น.) 14  พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์
www.tupine.engr.tu.ac.th
19 พฤษภาคม 2557
กำหนดชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษา* 20 –23  พฤษภาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30พฤษภาคม 2557
 
จำนวนรับเข้าศึกษา     
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้างจำนวน 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ              จำนวน 30 คน
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์                       จำนวน 60 คน
 
 
***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ


Comments