รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่น 9 ม.เกษตร 57

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้ารุ่น 9 ม.เกษตร 57

UploadImage

 


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 - 16 พฤษภาคม 2557 โดยสมัครทางเว็บไซต์https://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission/

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75 ( ม.5 ปัจจุบัน กำลังขึ้น ม.6 )
จำนวนรับเข้าศึกษา รายวิชาละประมาณ 100 คน
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างค่ะ


Comments