รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มธ. 57

รับตรง วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มธ. 57

UploadImage


โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2557
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  หรือ  สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ ผู้สมัครสามารถ เลือก สมัครได้จากวิธีใดวิธีหนึ่งในข้อ A หรือข้อ B ดังต่อไปนี้
 
A.ยื่นคะแนนมาตรฐาน 
A1 ยื่นคะแนนมาตรฐาน ครบทั้ง 2 หมวดวิชา (กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 100 คะแนน)
หมวดวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ยื่นคะแนน PAT 1 (ความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์) หรือ PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์)หมวดวิชาความถนัดวิศวกรรมศาสตร์ยื่นคะแนน PAT 3 (ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์) หรือ
A2 ยื่นคะแนน 7 วิชาสามัญ (เกณฑ์ขั้นต่ำ 50 คะแนน) วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์
 
B.สอบข้อเขียน
กรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนมาตรฐานต่ำกว่าที่กำหนด ข้อ Aผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนโดยตรงกับโครงการฯ ประกอบด้วย 2 หมวดวิชาคือ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ และความถนัดวิศวกรรมศาสตร์  
 
เปิดรับสมัคร 1เมษายน – 6 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.tupine.engr.tu.ac.th
 

***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99  ม. 18   ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี  12120
โทร. 0 2564 3001- 9 ต่อ  3250, 3234, 3235 และ3279
โทรสาร  0 2986 9547


Comments