รับตรง พิเศษ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ. 2557

UploadImage

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาฯ
ในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2557


รับจำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
- กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ภาษาไทยและสังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75, GPA ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00 (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต)
- GPA คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.75 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต)


กำหนดการ
รับสมัคร  24 มี.ค.- 7 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 11 เม.ย. 2557
สอบสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 เม.ย. 2557


ที่มา : http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th/?name=news&file=readnews&id=1474

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments