รับตรง สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ม.อุบลราชธานี 57

 รับตรง สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ม.อุบลราชธานี  57

UploadImage


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. บุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน/ลูกจ้างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2. บุคคลทั่วไป ซึ่งต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

กำหนดการรับสมัคร(เฉพาะหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557) เท่านั้น
เปิดรับสมัคร         วันที่ 27 มีนาคม - 29 พฤษภาคม 2557

 
***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครเที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.entry.ubu.ac.th/


Comments