รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ครั้งที่2 ม.เกษตรฯ 2557

UploadImage

รับตรง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ครั้งที่ 2
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศหรือต่างประเทศ
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พิจารณาจากคะแนนสอบอย่างน้อย 1 รายการจาก รายการดังต่อไปนี้
TOEFL (Paper-based) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 525 คะแนน หรือ
TOEFL (Computer- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 196 คะแนน หรือ
TOEFL (Internet- based Test) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 69 คะแนน หรือ
IELTS ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 5.5 คะแนน หรือ
SAT I (Verbal หรือ Critical Reading) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 380 คะแนน หรือ
CU-TEP ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 73 คะแนน หรือ
TU-GET ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 525 คะแนน หรือ
GAT 85 (ส่วนที่ 2 ภาษาอังกฤษ) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 90 คะแนน
- มีคะแนนแสดงผลการเรียนในหมวดวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้  
SAT I (Math) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 600 คะแนน หรือ
PAT 71 (คณิตศาสตร์) ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 70 คะแนน

กำหนดการ
รับสมัคร 24 มีนาคม 2557 ถึง 8 พฤษภาคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  9 พฤษภาคม 2557
สอบสัมภาษณ์ 12- 13 พฤษภาคม 2557
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 15 พฤษภาคม 2557
รายงานตัว 21 –22 พฤษภาคม 2557


ที่มา : http://www.becon.eco.ku.ac.th/index.php/news-events/news-and-announcements/item/124-becon-admission-2014-second-round

สามารถ Download 

รายระเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบด้านล่างครับ

เอกสารประกอบข่าว

Comments