รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 57

รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรฯ กำแพงแสน 57

UploadImage


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 
การรับสมัครและอัตราค่าสมัคร 
 
- สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00-16.00น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ โดยผู้สมัครนําใบสมัครพร้อมเอกสารมายื่นสมัครที่ โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อาคาร 11ชั้น 1 โดยเสียค่าสมัครคนละ 300บาท
 
- สมัครทางไปรษณีย์์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (พิจารณาวันที่ไปรษณีย์์ต้นทางประทับตรา)โดยส่งจดหมายลงทะเบียน พรอมเอกสารในการสมัครสอบให้เรียบร้อย และธนาณัติ ค่าสมัครจํานวน 300บาท โดยสั่งจ่ายในนาม น.ส.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ ณ ที่ทําการไปรษณีย์ กําแพงแสน มาที่ โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.กําแพงแสน อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140โดยให้ผู้สมัครมารับบัตรประจําตัวเขาสอบได้ในวันสอบสัมภาษณ์ (นําบัตรประชาชนมาแสดงขอรับบัตรประจําตัวผูสมัครสอบด้วย) 
 
***ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  กำหนดการรับสมัคร  และใบสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าวด้านล่างนะคะ
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://it.flas.kps.ku.ac.th/


Comments